เจ้าหน้าที่เสมียนคลังสินค้า

บริษัทปิติฟูดส์ จํากัด สาขาสิงหนคร

33/3 ม.5 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
062-2457625

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

1.ตำแหน่ง     เสมียนคลังสินค้า

ลักษณะงานที่ทำ

1. ตรวจสอบอุณหภูมิสินค้า คุณภาพสินค้า และปริมาณสินค้าที่รับเข้าและเบิกจ่าย

2. ตรวจนับจำนวนสินค้าที่รับเข้าและเบิกจ่ายตามรายการที่แจ้งเบิก

3. ดูแลพนักงานในการจัดสินค้าและจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง

4. ออกเอกสารใบตรวจนับสินค้าเข้า, ใบตรวจนับสินค้าออก, ให้ถูกต้องตรงกับรายการสินค้าที่ตรวจนับ ส่งให้ฝ่ายบัญชี ทุกครั้งที่มีการเบิก จ่าย

5. ทำรายงานการตรวจนับสินค้ารับเข้าและเบิกจ่าย ในแต่วันตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครั้ง

6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

            1. จบการศึกษาวุฒิ ปวช. ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

            2. อายุ 22 ปี ขึ้นไป

            3. มีประสบการณ์ด้านเสมียนคลังสินค้า(ด้านอุตสาหกรรมผลิตกุ้ง) จะพิจาณาเป็นพิเศษ

            4. มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน

            ** หากสนใจเข้ามาสมัครงานได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ หรือส่งประวัติมาทางอีเมลล์ [email protected]

ที่อยู่ 33/3 ม.5 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330 โทร. 062-2457625 **

**เอกสารการสมัครงาน**

1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ  1 ชุด

2. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

3. ใบผ่านการฝึกอบรม หรือใบผ่านงาน จำนวน 1 ชุด

4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

5.ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(สำหรับผู้ชาย) จำนวน 1 ชุด

6. เอกสารแนบอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ

7. หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่