หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต(กุ้ง)

บริษัทปิติฟูดส์ จํากัด สาขาสิงหนคร

33/3 ม.5 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
062-2457625

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

1.ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต(ทำกุ้ง)

ลักษณะงานที่ทำ

1.กำหนดและวางแผน ควบคุมและติดตามกิจกรรมด้านการผลิตสินค้าประจำวัน ประจำสัปดาห์ และมอบหมายให้แต่ละแผนกดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2.ควบคุมดูแลการผลิตของพนักงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน

3.ควบคุมไม่ให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต ควบคุมด้านต้นทุน ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด

4.ดูแลการบำรุงรักษาเครื่องจักรในเบื้องต้น และประสานงานกับหน่วยงานซ่อมบำรุง ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

5.ควบคุมการจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิตที่ใช้ในการผลิตให้พร้อม

6.ประเมินและปรับปรุงการทำงานของพนักงานในสายงานการผลิต

คุณสมบัติ

            1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

            2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป

            3. มีบุคลิก และมนุยสัมพันธ์ที่ดี

            4. มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้นในการทำงาน

            5. มีประสบการณ์ด้านงาน ผลิตกุ้ง พิจารณาเป็นพิเศษ

** หากสนใจเข้ามาสมัครงานได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ หรือส่งประวัติมาทางอีเมลล์ [email protected]

ที่อยู่ 33/3 ม.5 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330 โทร. 062-2457625 **

**เอกสารการสมัครงาน**

1.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ  1 ชุด

2.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

3.ใบผ่านการฝึกอบรม หรือใบผ่านงาน จำนวน 1 ชุด

4.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

5.ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(สำหรับผู้ชาย) จำนวน 1 ชุด

6.เอกสารแนบอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ

7. หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่