Night GSA

โรงแรมซี สลีป (Z SLEEP HOTEL)

1564 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
0902280378

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

- เพศหญิง หรือ ชาย อายุตั้งแต่ 23-35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า /สาขาวิชาตรงตามสายงาน

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

- เป็นคนมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายและตรงต่อเวลา

- สามารถทำงานเป็นกะ และสามารถทำกะกลางคืนได้

- สามารถทำงานภายใต้แรงกดได้ดี

- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ

- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จีน หรืออื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.วุฒิการศึกษา

4.รูปถ่าย 1 นิ้ว

5.เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


เข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่โรงแรมทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

หรือส่งประวัติมาที่อีเมล [email protected] (กรุณาระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)


**กรุณาแต่งกายให้เรียบร้อย และนำเอกสารการสมัครมาให้ครบถ้วน**

งานที่น่าสนใจ

พนักงานขาย

ห้างทองรัตนมณี
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Messenger

บริษัท โคดรัก จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ธุรการ

Sunisa Thongchat
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานครัวเย็น

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Restaurant Supervisor 2 ตำแหน่ง

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ข้อมูล

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง ด่วน!!!!!!

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา