เจ้าพนักงานสาธารณสุขและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ

128/5หมู่ 8 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
074536393 0640373684

อัตรา 2
เงินเดือน 10,020
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินบำรุง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน  ตำแหน่ง

และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง

----------------------------------------------

                       ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ   มีความประสงค์  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมา  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธาณสุข  เพื่อให้บริการ งานส่งเสริม ป้องกัน  รักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ  นั้น

                       ทั้งนี้  ได้กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครสอบดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

  •   อายุ 20 ปีขึ้นไป
  •  การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขชุมชน)หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ประกาศนียบัตรทันตาภิบาลหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์(ทันตสาธารณสุข)หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  •  มีความรู้เกี่ยวกับการการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมword,  excel  , power pointเป็นอย่างดี
  • มีความสามารถตรวจรักษาพยาบาลได้
  • มีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
  •  สามารถปฎิบัติงานในและนอกเวลาราชการได้
  •  นิสัยเรียบร้อย สุภาพอ่อนโยน   อดทน  มีความประพฤติดี ขยันซื่อสัตย์ และมีน้ำใจ

หลักฐานการับสมัคร

        1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ  ขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  2 รูป

        2.สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน อย่างละ   1  ฉบับ

        3.ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎก.พ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน เดือน  จำนวน  1 ฉบับ

        4. .สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จำนวน  1  ฉบับ

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข :ให้บริการตรวจรักษา พยาบาล ส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุจ : บริการตรวจ รักษาทางทันตกรรมเบื้องต้นเช่น  ถอนฟัน  อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย งานส่งเสริมป้องกัน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน   10,020 บาท  ค่าตอบแทนปฎิบัติงานนอกเวลา 1,152  บาท

สถานที่รับสมัคร

        เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  21  พฤศจิกายน  2565-  วันที่  4  ธันวาคม 2565   ณ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ติดต่อ  โทร.  074-536393 ,0640373684

 การประกาศ วัน  เวลา  สถานที่และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

-         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่  5 ธันวาคม 2565 

-         สอบคัดเลือก ข้อเขียนเวลา 09.00-10.00  น สอบสัมภาษณ์ 10.00-11.30  . ในวันที่  6  ธันวาคม  2565   

-          ประกาศผลสอบคัดเลือกวันที่  7  ธันวาคม  2565   รายงานตัวและ เริ่มทดลองปฎิบัติงานวันที่13 ธันวาคม  2565

 สวัสดิการลูกจ้าง 
มีเงินเดือนประจำสวัสดิการเยี่ยมไข้+สวัสดิการอื่นๆ  มีบ้านพัก ให้

 

                                                                                            ประกาศ  ณ  วันที่  18  พฤศจิกายน   2565

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

งานที่น่าสนใจ

พนักงานขาย

ห้างทองรัตนมณี
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Messenger

บริษัท โคดรัก จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ธุรการ

Sunisa Thongchat
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานครัวเย็น

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Restaurant Supervisor 2 ตำแหน่ง

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ข้อมูล

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง ด่วน!!!!!!

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา