ช่างเขียนแบบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี้

18 ซอย 4 ประชายินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
086-4915406

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

ช่างเขียนแบบ  (เนื่องบริษัทกำลังขยายกิจการต้องการรับบุคลากรเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้สมัคร

-          วุฒิสาขาที่เกี่ยวข้อง

-     ประสานงานกับผู้ควบคุมโครงการ หรือผู้ออกแบบเพื่อให้ได้ข้อสรุปของแบบที่ใช้อ้างอิงสําหรับงานก่อสร้าง For Construction Drawing ) และรายละเอียดของ

      รายการประกอบแบบทั้งหมดของโครงการ

-    ขียนแบบ  โครงการที่ได้รับมอบหมาย  ให้มีรายละเอียดครอบคลุมตามข้อสรุปของแบบที่อ้างอิงไว้  เพื่อให้แบบที่สําเร็จมีความสอดคล้องตามข้อสรุปรวมที่ได้

      ตกลงไว้กับผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง   ๆ

-     ตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่ดําเนินการเขียนแล้วเสร็จ  เพื่อให้แน่ใจว่าแบบนั้น  ๆ  มีความครบถ้วนในรายละเอียด สอดคล้องกับแผนงานหลัก และตรงตาม

       ข้อสรุปของแบบที่ใช้สําหรับงานก่อสร้าง For Construction Drawing )

-      ติดตามเทคนิคใหม่ๆ ของงานก่อสร้าง ตลอดจน คุณสมบัติพิเศษของวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ ๆ เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการขียนแบบโครงการต่าง ๆ ให้มี

       ประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น

-     นําทักษะความชํานาญด้านการจัดการสมัยใหม่   มาใช้ในงาน   เพื่อมุ่งนําองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน

-     ปฏิบัติงานอื่น  ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย

สนใจส่ง Resume

E-Mail [email protected], โทร 086-4915406 (คุณตา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี้

18 ซอย ประชายินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร 074-237035086-4915406 โทรสาร 074-237035

งานที่น่าสนใจ

พนักงานขาย

ห้างทองรัตนมณี
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Messenger

บริษัท โคดรัก จำกัด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ธุรการ

Sunisa Thongchat
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานครัวเย็น

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

Restaurant Supervisor 2 ตำแหน่ง

ทัศปัณ เบค ชอป Tasspun bake shop
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ข้อมูล

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

โรงเรียนวรพัฒน์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง ด่วน!!!!!!

บริษัทเอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา