เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

บริษัทปิติฟูดส์ จํากัด สาขาสิงหนคร

33/3 ม.5 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
062-2457625

อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงาน สงขลา

รายละเอียด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

ลักษณะงานที่ทำ

1.       ตรวจสอบ และเสนอแนะให้ผู้บริหารปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

2.       วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย และกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อผู้บริหาร

3.       ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

4.       ตรวจประเมินการทำงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

5.       แนะนำ ฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

6.       รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือนร้อนรำราญอันเนื่องจากการทำงานของพนักงาน

7.       จัดหาแนวทางและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ

คุณสมบัติ

            1. ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

            2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป

            3. มีประสบการณ์ด้านงาน จป.ในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

** หากสนใจเข้ามาสมัครงานได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ หรือส่งประวัติมาทางอีเมลล์ [email protected]

ที่อยู่ 33/3 ม.5 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330 โทร. 062-2457625 **

**เอกสารการสมัครงาน**

1.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ  1 ชุด

2.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

3.ใบผ่านการฝึกอบรม หรือใบผ่านงาน จำนวน 1 ชุด

4.รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

5.ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(สำหรับผู้ชาย) จำนวน 1 ชุด

6. เอกสารแนบอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ

7. หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

งานที่น่าสนใจ

ธุรการบัญชี

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท พราวด์แอโกร ไรซ์มิลล์จำกัด
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ผู้ช่วยครัว

sakkarin silprachawong
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พี่เลี้ยงเด็กแรกเกิด

Phit Amornratwitaya
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

พนักงานขายและการตลาด

บริษัท ลินลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ภายใต้โครงการบ้านเดอะมิวส์)
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการนิเทศศาสตร์ (ช่างภาพ)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลมีเดียดีไซน์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : หาดใหญ่