อาจารย์(ทางสังคมศาสตร์)

งานทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.

คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-289541
ลำดับ : 169657
จำนวน : 1 อัตรา
เงินเดือน : 30,000 บาท
เพศ : ไม่ระบุ
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงาน : ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

(ตำแหน่งเลขที่ 2808)

------------------------------------

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 2808 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่ภาควิชาสารัตถศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

รับสมัครผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมวิทยา หรือมานุษยวิทยา หรือพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาสังคม ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโททางสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมวิทยา/มานุษยวิทยา/พัฒนาชุมชน

ภาระงานที่ต้องปฏิบัติ

ภาระงานสอน

1.ภาระงานสอน ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษาปกติ โดยรับผิดชอบสอนรายวิชาทางสังคมวิทยา หรือพัฒนาสังคม ในกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้

-วิชาศึกษาทั่วไป
-วิชาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาชุมชนศึกษา
-วิชาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
-วิชาในหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
-วิชาอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
-จัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบสอนให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดของแต่ละภาคการศึกษา
-ผลิตสื่อการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบสอนอย่างน้อย 1 หัวข้อต่อภาคการศึกษา

2.ภาระงานวิจัย และผลงานทางวิชาการอื่นๆ
3.ภาระงานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานบริหาร งานจิตอาสา และงานอื่นๆ
4.เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการของภาควิชาฯ หรือคณะฯ อย่างน้อย 1 ชุด
5.ภาระงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ทั้งนี้  ภาระงานที่ปฏิบัติ (ตามข้อ 1, 2 และ 3) ต้องสอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดภาระงานบุคลากรตำแหน่งวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย

อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง

วุฒิปริญญาเอก                 อัตราเดือนละ 30,000  บาท 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

พนักงานมหาวิทยาลัยพึงจะได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น

1.ที่พักอาศัย  ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.กองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดูรายละเอียดได้จาก http://www.personnel.psu.ac.th/per11.html
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดูรายละเอียดได้จาก http://www.personnel.psu.ac.th/per43.html
4.กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ก. ค่าเล่าเรียนบุตรในแต่ละระดับการศึกษาให้เบิกได้ตามสิทธิของข้าราชการ

ข. ค่ารักษาพยาบาล  ในส่วนที่นอกเหนือจากระบบประกันสังคมวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท/ปี โดยครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร  

ดูรายละเอียดได้จาก http://www.personnel.psu.ac.th/com/com_312.pdf

ระยะเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2560       รับสมัคร

วันที่ 3 ตุลาคม 2560                            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและกำหนดการสอบ

สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์
คณะศิลปศาสตร์ (ชั้น 2 อาคารบริหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร.
0-7428-9541 ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร ปิดรับสมัครเวลา 14.30 น.

17 ส.ค. 60 เวลา 16:32
380 ครั้ง

ตำแหน่งงานใกล้เคียง

อาจารย์(ทางสังคมศาสตร์)

งานทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.
17 ส.ค. 60 เวลา 16:32

ตำแหน่งงานอื่นๆๆ


พนักงานบัญชีลูกหนี้

หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
วันนี้ เวลา 13:18

พนักงานขาย/ตลาด(มีประสบการณ์)

หจก.ไทยรัตน์ยานยนต์ทรัคไทร์เซ็นเตอร์
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
วันนี้ เวลา 13:16

ด่วน!!!!ช่างพิมพ์ไวนิล

หจก.พี.เค กราฟฟิค อาร์ต แอนด์ ดีไซน์
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
วันนี้ เวลา 13:10

แม่บ้านประจำพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์แมจิคอาย
ที่ทำงาน : สงขลา
วันนี้ เวลา 13:08

คุณครูสอนคณิตศาสตร์

Math Talent สาขาหาดใหญ่
ที่ทำงาน : สงขลา
วันนี้ เวลา 12:57

ผู้ช่วยพนักงานขายหน่วยรถเงินสด

ก.ชัยแสง กรุ๊ป
ที่ทำงาน : สงขลา
วันนี้ เวลา 12:56

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด

ก.ชัยแสง กรุ๊ป
ที่ทำงาน : สงขลา
วันนี้ เวลา 12:54

พนักงานเสริ์ฟ หญิงด่วน

Seoul Korean Restaurant
ที่ทำงาน : ตรงข้ามพิซซ่าภูริ หลังโรงเเรมเจบี
วันนี้ เวลา 12:43

ครูวิชาวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกวดวิชาขวัญเกื้อ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
วันนี้ เวลา 12:07

พนักงานทำความสะอาด

โรงแรมดับโซเทล
ที่ทำงาน : สงขลา
วันนี้ เวลา 11:39

พนักงานขาย Parttime

บริษัท เอฟเอ็น แฟ็คตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
21 ต.ค. 60 เวลา 13:02

ครูสอนคอมพิวเตอร์ (Past time)

โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
ที่ทำงาน : สงขลา
20 ต.ค. 60 เวลา 14:20

ครูภาษาไทย

โรงเรียนกวดวิชาต้นกล้า
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
20 ต.ค. 60 เวลา 13:00

ครูวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกวดวิชาต้นกล้า
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
20 ต.ค. 60 เวลา 13:00

ครูคณิตศาสตร์

โรงเรียนกวดวิชาต้นกล้า
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
20 ต.ค. 60 เวลา 13:00

พนักงานประจำร้านบิงซู

Chillvation
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
20 ต.ค. 60 เวลา 11:52

ครูภาษาอังกฤษ Part-Time

บริษัท พัฒนาความรู้ เดอะ บัดดี้ คิดส์ จำกัด
ที่ทำงาน : สงขลา
20 ต.ค. 60 เวลา 09:59

ติวเตอร์วิชาภาษาไทย

THEBEST HATYAI TUTOR
ที่ทำงาน : หาดใหญ่และต่างจังหวัด
19 ต.ค. 60 เวลา 16:00

คลังสินค้า

บริษัท เอฟเอ็น แฟ็คตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
17 ต.ค. 60 เวลา 16:57

พนักงานขาย

บริษัท เอฟเอ็น แฟ็คตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
ที่ทำงาน : สงขลา
17 ต.ค. 60 เวลา 16:51

บัญชี ญ. และจัดเรียง ช. ด่วน**

บจ. หาดใหญ่อาณาจักรเบเกอรี่
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
วันนี้ เวลา 09:57

ผู้ช่วยช่างไฟ

ร้านอุดมการณ์เซอร์วิส
ที่ทำงาน : สงขลา
21 ต.ค. 60 เวลา 13:52

พนักงานQA และ QC

บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
ที่ทำงาน : หาดใหญ่ (แถวสนามบิน)
20 ต.ค. 60 เวลา 11:56

พนักงานขายน้ำ

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
ที่ทำงาน : สงขลา
19 ต.ค. 60 เวลา 10:29

พนักงานรายวันคลังสินค้า

บริษัท ทรีเค โฮมเบส จำกัด
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
18 ต.ค. 60 เวลา 15:23

ช่างเชื่อม

ATH Decor & Design
ที่ทำงาน : หาดใหญ่ สงขลา
18 ต.ค. 60 เวลา 13:27

คนงานส่งของ

หจก.พีซีพีวิศวกรรมและบริการ
ที่ทำงาน : สงขลา
18 ต.ค. 60 เวลา 09:35

พนักงานร้านอาหาร

ภูเขากะเพราถาด@หาดใหญ่
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
17 ต.ค. 60 เวลา 15:31

ช่างเชื่อม

ATH Decor & Design
ที่ทำงาน : หาดใหญ่ สงขลา
17 ต.ค. 60 เวลา 14:20

คนงานส่งของ

หจก.พีซีพีวิศวกรรมและบริการ
ที่ทำงาน : สงขลา
17 ต.ค. 60 เวลา 14:16

นักศึกษาฝึกงาน

บริษัท ไพศาลอิเล็กโทรนิกส์ จำกัด
ที่ทำงาน : สงขลา
22 ก.ย. 60 เวลา 14:53

นักศึกษาฝึกงาน (ช่างยนต์)

ร้านเพาเวอร์สปีดเซอร์วิส
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
30 ส.ค. 60 เวลา 10:26

กราฟิกดีไซน์, การตลาด

ร้านอินเตอร์มีเดีย ดีไซน์
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
27 ก.ค. 60 เวลา 12:38

นักศึกษาฝึกงาน

โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
28 มิ.ย. 60 เวลา 09:50

คอนเทนต์ 1 ตำแหน่ง

บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด สาขา หาดใหญ่
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
27 มิ.ย. 60 เวลา 18:49

นักศึกษาฝึกงาน

โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
26 มิ.ย. 60 เวลา 15:01

นักศึกษาฝึกงาน

โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
23 มิ.ย. 60 เวลา 10:39

นักศึกษาฝึกงาน

โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
19 มิ.ย. 60 เวลา 13:27

นักศึกษาฝึกงาน

บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
ที่ทำงาน : หาดใหญ่/สงขลา/พัทลุง/สตูล/นครศรีฯ/ตรัง/ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส
15 มิ.ย. 60 เวลา 10:39

นักศึกษาฝึกงาน

บริษัทบลูทาวน์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ที่ทำงาน : สงขลา
6 มิ.ย. 60 เวลา 16:24

Direct Sales Staff (DSS)

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) : AIS
ที่ทำงาน : สงขลา
11 ต.ค. 60 เวลา 15:49

ช่างเชื่อม

ATH Decor & Design
ที่ทำงาน : หาดใหญ่ สงขลา
11 ต.ค. 60 เวลา 14:41

ช่างเชื่อม

ATH Design
ที่ทำงาน : หาดใหญ่ สงขลา
5 ต.ค. 60 เวลา 15:24

พนักงานต้อนรับ

โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
2 ต.ค. 60 เวลา 14:42

Messenger ส่งสินค้าและพัสดุ

บริษัท ซีเจ โลจิสติกส์(ประเทศไทย)จำกัด ศูนย์หาดใหญ่
ที่ทำงาน : สงขลา
20 ก.ย. 60 เวลา 11:05

รถกระบะขนส่งสินค้า ร่วมบริการ

บริษัท ซีเจ โลจิสติกส์(ประเทศไทย)จำกัด ศูนย์หาดใหญ่
ที่ทำงาน : สงขลา
19 ก.ย. 60 เวลา 21:26

ช่างเชื่อม

บริษัท ไบรท์ วีล (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ทำงาน : สงขลา
19 ก.ย. 60 เวลา 09:54

ผู้ช่วยนักทรัพย์สินทางปัญญา

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ทำงาน : สงขลา
18 ก.ย. 60 เวลา 13:37

sale

โรงเรียนกวดวิชาซาย คองซ์
ที่ทำงาน : สงขลา
16 ก.ย. 60 เวลา 17:28

พนักงานขาย

ร้านรองเท้า
ที่ทำงาน : สงขลา
8 ก.ย. 60 เวลา 22:56

ผู้ช่วยเเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภสพตำบลบ้านท่าจีน
ที่ทำงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภสพตำบลบ้านท่าจีน
9 ต.ค. 60 เวลา 13:33

นักวิชาการอุดมศึกษา (นโยบาย)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ทำงาน : สงขลา
30 ส.ค. 60 เวลา 14:33

ธุรการ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
24 ส.ค. 60 เวลา 17:17

นายช่างโยธา/วิศวกรโยธา

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
24 ส.ค. 60 เวลา 16:55

นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ทำงาน : สงขลา
22 ส.ค. 60 เวลา 11:02

ต.อาจารย์ (ทางสังคมวิทยา)

งานทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.
ที่ทำงาน : ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 ส.ค. 60 เวลา 16:37

อาจารย์(ทางสังคมศาสตร์)

งานทรัพยากรมนุษย์ คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.
ที่ทำงาน : ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17 ส.ค. 60 เวลา 16:32

นักวิทยาศาสตร์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่ทำงาน : สงขลา
17 ส.ค. 60 เวลา 09:58

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

รพ.คลองหอยโข่ง
ที่ทำงาน : สงขลา
2 ส.ค. 60 เวลา 10:34

เจ้าหน้าที่ศูนย์อินเตอร์เน็ต

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
ที่ทำงาน : สงขลา
6 ก.ค. 60 เวลา 18:51

พนักงาน (ด่วน)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ที่ทำงาน : สงขลา
วันนี้ เวลา 13:14

Sale and Service Officer

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด AIS
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
18 ต.ค. 60 เวลา 19:16

กุ๊กครัวไทย

เดอะไรซ์ เรสซิเดนซ์ คอนโด
ที่ทำงาน : สงขลา
12 ต.ค. 60 เวลา 17:00

บาริต้า / Barista

เดอะไรซ์ เรสซิเดนซ์ คอนโด
ที่ทำงาน : สงขลา
12 ต.ค. 60 เวลา 16:54

ช่างไฟฟ้า

รับเหมาไฟฟ้า
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
10 ต.ค. 60 เวลา 20:44

นักวิจัยห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมวุฒิการศึกษา

บัณทิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
1 ต.ค. 60 เวลา 16:13

พนักงานทำความสะอาดรังนก

สริษา เคื่องดื่มรังนกแท้
ที่ทำงาน : สงขลา
24 ก.ย. 60 เวลา 15:34

ทั่วไป

ครัวม่านทะเล 45
ที่ทำงาน : สงขลา
24 ก.ย. 60 เวลา 12:10

ช่างเสริมสวย

ร้านเสริมสวย ปะการัง บิวตี้
ที่ทำงาน : สงขลา
18 ก.ย. 60 เวลา 15:40

ครูสอนเต้นบัลเลต์

โรงเรียนแปซิฟิคโลกดนตรีและศิลปะ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
16 ก.ย. 60 เวลา 23:25
 
ย้อนกลับ